Franchising Sistemi sözleşme örnegi

 

                                                                                                                                                           

                                                          İŞLEMBANK FRANCHİSE SÖZLEŞME ÖRNEGİ                   

 

Birtarafta.........................................ÖRNEK ADRES...YAZILACAK...YER.........................................................dresinde mukim.fatura ödeme yeri (ki iş bu sözleşmede FRANCHİSE allan olarak  anılacaktır.

SÖZLEŞME KONUSU

 

Madde 2- FRANCHİSE VEREN tüm iktisadi, mali ve fikri haklarına sahip olduğu ve her türlü hakkını uhdesinde tuttuğu Fatura Ödeme Programı’ nın  (  işbu sözleşmede kısaca İŞLEM BANK  bayisi olara  anılacaktır

 

KAPSAMLAR

Madde 3- İş bu sözleşmede ile FRANCHİSEE’ e,yetkili kullanıcı olarak FRANCHİSE VEREN’ in İŞLEM BANK’ un verdigi yetgiler dışında herhangibir düzen degişikliginde bulunmasına müsade edilmiyecektir aksi takdirde feshi sözkonusu olcaktır.

 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜRLÜGÜ

Madde 4.1- FRANCHİSEE işbu sözleşme de belirtilen ve FRANCHİSE VEREN’ in kurduğu sistem ile bağlantılı hizmet faaliyetleri dışında gerek kendi nam ve hesabına, gerekse başkaları ile ortaklık,  şekilde iş birliği yapmak sureti ile bu sisteme bağlantılı olmayan bir işle iştigal edemez. Aksi durum sözleşmenin 22 Maddesi uyarınca cezai müstelzim ve 25 Madde uyarınca haklı fesh nedenidir.

 

4.2- FRANCHİSEE FRANCHİSE VEREN’ in yazılı izni olmadıkça işyeri ve adres değişikliği yapamaz. Şube, irtibat bürosu, v.s isimler altında bürolar açamaz. Üçüncü şahıslarla ortaklıklar kurarak aynı ve benzer faaliyette bulunamaz. Aksi durum sözleşmenin 22 Maddesi uyarınca cezai müstelzim ve 25 Madde uyarınca haklı fesh nedenidir. FRANCHİSE VEREN’ in yazılı izni olmaksızın FRANCHİSEE tarafından her şart ve durumda yapılacak işyeri ve adres değişikliğinde FRANCHİSE VEREN sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir.

 

 4.3- FRANCHİSE, FRANCHİSE VEREN tarafından kendisine verilen belgeleri ve zaman içinde düzenlenebilecek diğer belgeleri bulundurmak ve bu belgelerle ilgili kurallara yolamak zorundadır.

 

Madde 5.1- FRANCHİSEE iştigal ettiği ticarethanesinde bu sözleşmenin yürtürlüğe girdiği tarihte İŞLEM BANK ismi altında faaliyet gösterecek ve bu sözleşmenin 7. maddesinde belirlenen mahalde yada bu yerden yürütülen faaliyetler veya internet gibi bilgisayarlı iletişim kanalıyla yapılan hizmetlerle ilgili olarak, FRANCHİSEE VEREN’ in önceden yazılı onayını almadan başkaca herhangi bir isim veya işletme  adı yada  logo kullanmayacaktır. FRANCHİSEE VEREN, İŞLEM BANK  isminin FRANCHİSEE tarafından her türlü kullanımını gözden geçirme, düzeltme, denetleme ve değişiklik isteme hakkını saklı tutar. İsim logo ya da markaların FRANCHİSE tarafından uygunsuz bir şekilde kullanımı durumunda, FRANCHİSE VEREN’ in derhal düzeltme yada değişiklik istememesi, FRANCHİSE VEREN’ in bu husustaki haklarından sarfınazar veya feragat ettiği anlamına gelmez.

 

5.2- FRANCHİSEE; İŞLEM BANK’ un isim, logo ve markasını kendi ticari ünvanı ile birlikte ofis tabelaları, kırtasiye, kartvizitler, makbuzlar ve reklam materyallerinde bu sözleşme çerçevesinde ve bu sözleşmeye uygun olarak kullanabilecektir.

 

5.3- FRANCHİSEE;, İŞLEM BANK  isim logo ve markasını sadece ve yalnızca işbu sözleşmede belirtilen mahalde ve işbu  sözleşmenin uygulanması amacıyla kullanacaktır.

 

5.4- FRANCHİSEE; İŞLEM BANK  isminin, logosunun ve markasının ve İŞLEM BANK Programı’nın kendisi tarafından her türlü kullanımı ve sunumu ile ilgili olarak FRANCHİSE VEREN tarafından verilecek tüm talimatlara bu sözleşme süresince daima riayet etmekle mükelleftir. Aksi hal sözleşmenin haklı fesih nedenidir.

 

İŞLEM BANK ’ un kullanımı

Madde 6- FRANCHİSE, sözleşme süresi boyunca ticarethanesindeki ve doğrudan veya dolaylı kendisine bağlı bilgisayarlarda; tüm hakları FRANCHİSE VEREN’ e ait olan İŞLEM BANK’ u kullanmak zorundadır. Bu sözleşme ile FRANCHİSEVEREN tarafından İŞLEM BANK ‘ un 1 yıllık lisans kullanım hakkı her zaman geri almak kayıt ve şartı ile FRANCHİSEE’ ye verilmiştir. FRANCHİSEE işbu sözleşme ile ticarethanesindeki ya da doğrudan veya dolaylı olarak kendinse bağlı bilgisayarlarda başka fatura ödeme programı kullanmayacağını gayri kabili rücu taahhüt beyan ve etmektedir. Aksi durumda FRANCHİSE VEREN’ in bu sözleşmeyi tek taraflı haklı fesih etme yetkisi vardır. Ayrıca FRANCHİSE VEREN’ in sözleşmede belirtilen cezai şartı ve uğradığı tüm zarar ve ziyanı FRANCHİSEE’ dan talep etme yetkisi mevcuttur.

 

SÖZLEŞMENİN UYGULANACAGI MAHEL

Madde 7.1 -  FRANCHİSEE, İŞLEM BANK’ u münhasıran yukarıda 1. maddede  yazılı adresinde kullanacaktır. FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN’ in önceden yazılı onayını almadan bu franchise konusu işle ilgili faaliyetleri başka herhangi bir yerde yürütemez. Aksi durum bu sözleşmenin haklı feshi sebebidir. FRANCHİSEE işbu sözleşmeden belirtilen mahalli değiştirmek istemesi halinde, bu mahalli değiştirmek istediği tarihten en az 15 gün önce FRANCHİSE VEREN’ e yazılı olarak müracaat edecektir. FRANCHİSE VEREN bu müracaatı değerlendirerek 10 iş gün içerisinde cevaplandıracaktır. FRANCHİSE VEREN işbu talebi ancak uygunsuz sebeplerle olursa talep reddedebilir.

 

7.2- FRANCHİSE  İŞLEM BANK  ticarethanesi olarak faaliyette bulunacak ve onaylanan bu yerde FRANCHİSE VEREN’ in önceden yazılı onayını almadan, İŞLEM BANK ismi, logo ve markası altında ya da başka bir isim veya unvan altında başka bir iş yapmayacaktır.

 

LOKALİZYON

Madde 8 - İşbu sözleşme süresince, FRANCHİSE VEREN FRANCHİSEE’ nin 1. maddede belirttiği adresin 3 kilometre veya 5 kilo metre çapındaki alan dahilinde başka bir İŞLEM BANK  ticarethanesi için 3. şahıslarla sözleşme yapmayacak ve franchise vermeyecektir. FRANCHİSEE; bu sözleşme ile verilen franchisenin sadece bu maddede belirlenen ve tanımlanan mahalli kapsadığını ve hiçbir şekilde FRANCHİSEE’ ye ait başka bir alan, Pazar, bölge ya da korumalı alanı ima etmediğini bildiğini ve bu şekilde anladığını kabul eder.

 

GİRİŞ ÜCRETİ

Madde 9- İşbu Sözleşmenin imzalanması anında, FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN’ İŞLEM BANK  a ........TL tutarı nakden  hesabına yatırılması akabinde işlemler başlatılacak.

 

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 Made- 10.1- FRANCHİSE VEREN İŞLEM BANK ’ la ilgili bilgileri FRANCHİSEE’ ye aktaracak ve FRANCHİSEdaha  bu kapsamda yardım ve hizmet sunmak için eleman kadrosu bulundurcaktır.

 

10.3- FRANCHİSEE TİCARETHANEDE kullanacağı bilgisayarların hard disk numaralarını ve IP’adresi FRANCHİSE VEREN’ e yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu taahhütlerin yerine getirilmesi bu sözleşmenin geçerlilik koşullarındandır. Bu taahhütler en geç bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden bir hafta önce yerine getirilmez ise bu sözleşme hükümsüz olacaktır

 

10.4- FRANCHİSEE, işlettiği İŞLEM BANK  ticarethanesindeki tüm işlemleri İŞLEM BANK ’ u kullanarak yapmayı gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Aksi durum sözleşmenin haklı fesh sebebi ve cezaya müstelzim olacaktır.

 

10.5- FRANCHİSEE, işlettiği İŞLEM BANK  ticarethanesindeki tüm işlemleri sadece FRANCHİSE VEREN’ e kendisine bildirdiği bankalarda ticari hesap açtırarak bu bankaların internet sitelerinden yapmayı, işlemleri kesinlikle başkalarının hesabından yapmamayı, açıktan işlem yapmamayı, işlemleri online olarak anında yapmayı gayri kabili rücu kabul eder ve taahhüt eder. Aksi durum sözleşmenin haklı fesh sebebi ve cezaya müstelzim olacaktır.

 

10.6- FRANCHİSEE yaptığı işlemlerin listesini bilgisayar programı vasıtası ile günlük olarak FRANCHİSE VEREN’ e rapor edecektir. FRANCHİSE VEREN söz konusu işlem raporunu alması üzerine bu raporu FRANCHİSE’ ın FRANCHİSE VEREN’ in merkezi  serverinde açılan hesabına kaydedecektir.

 

EĞİTİM

Madde 11.1- İŞLEM BANK ticarethanesinin kuruluşunda verilen başlangıç eğitimi ve FRANCHİSE alanınin katılımı zorunlu kıldığı tüm eğitimler; sadece ticarethanenin sahibine veya bir ortağına ya da ticarethane yetkilisine ücretsiz olarak verilecektir. Belirtilen şahıslar dışındaki kişilerin eğitimi ücrete tabidir. FRANCHİSEE, bünyesinde meydana gelebilecek personel ve/veya ortak değişikliğini FRANCHİSE VEREN’ e yazılı olarak bildirmek zorundadır

 

Madde 11.2- FRANCHİSE VEREN,FRANCHİSEE’ ye ve onların personeli için kendi seçeceği bir yerde zaman zaman eğitim programları düzenleyebilecektir. FRANCHİSE VEREN bu eğitim programları için kayıt ücreti ya da başka bir ücret talep etmeyecektir

 

TABELA

Madde 13- FRANCHİSEE, ofisinin işyeri dekorasyonu, iyi bir işyeri standartlarında olmak kaydı ile istediği şekilde düzenleyebilir. Ancak işyerinin cephesine veya üçüncü şahıslarla ilk bakışta görülebilecek yerine FRANCHİSE VEREN tarafından kabul edilen standart tip ve içerikte bir tabela asmak veya yazdırmak zorundadır.

 

DENETLEME

Madde 14- FRANCHİSEE’ nin iş bu sözleşme ve talimat şartlarına uyup uymadığı hakkında FRANCHİSE VEREN’ in FRANCHİSEE nezdinde yapacağı bilgi girişleri, tabela, afiş, basılı evrak, logo, kartvizit, çalışma saatleri, müşterilere verilecek hizmetler, adres vs. konulardaki denetlemelere FRANCHİSEE her zaman müsaade edecek, gerekli görülen bilgi ve belgeleri denetçilere ibraz ve tevdi edeceklerdir. FRANCHİSEE işbu denetim sonunda FRANCHİSEE VEREN’ in vereceği talimatlara uymakla mükelleftir. Aksi durum sözleşmenin haklı fesh sebebi ve cezaya müstelzim olacaktır.

 

ÖZEL KOŞULLAR

Madde 15.1- FRANCHİSE VEREN, FRANCHİSEE’ nin adresini, telefonlarını, ofisini, kendi ve personeli hakkındaki bilgileri, bunların fotoğraflarını, rehberlerinde listelerinde, internette hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin reklam, ilan ve benzeri tüm yayınlarında yayınlama hakkına sahiptir. FRANCHİSE VEREN, genel FRANCHİSE VEREN imajına yönelik reklamlarında FRANCHİSEE’ nin telefonlarını ilanına dahil edecektir. FRANCHİSE VEREN, kendi portföyü içindeki, işler için vereceği özel ilanlarında FRANCHİSEE’ nin adını belirtmek zorunda değildir.

 

Madde 15.2- FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN’ in iştigal konusu ile ilgili aynı konuda başka kuruluş ve/veya kişilerle her ne nam altında olursa olsun ACENTELİK, MÜMESSİLİK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, ortaklık vb. gibi ticari faaliyetlerde bulunamaz

 

REKABET YASAĞI

Madde 16- FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN’ in önceden yazılı izni olmaksızın, iş bu sözleşme süresince ister kendi adına, isterse başkalarının adına doğrudan veya dolaylı olarak, şahsen veya bir şirketin hissedarı veya yöneticisi, deneticisi sıfatıyla, bu sözleşmede belirtilen İŞLEM BANK veya benzeri nitelikteki ve fonksiyonları taşıyan başka program ve yazılımların pazarlanması, ticari işe konu edilmesi ve fatura ödeme işi ile ilgili doğrudan satıcı olarak veya komisyoncu, yetki sahibi aracı vesair herhangi bir sıfatla iştigal edemez ve FRANCHİSE VEREN’ in müşterileriyle doğrudan veya dolaylı olarak temas kuramaz bu müşteriler ile kendisi doğrudan sözleşme  imza edemez ve üçüncü kişilerin sözleşme imza etmesine her ne suretle olursa olsun aracılık edemez. Ayrıca FRANCHİSE VEREN’ in sözleşmede belirtilen cezai şartı ve uğradığı tüm zarar ve ziyanı FRANCHİSEE’ dan talep etme yetkisi mevcuttur.

 

GİZLİLİK

Madde 17- FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN’ in ticari sırlarını gizli bilgilerini, satış fiyatını ve fiyat politikasını, müşteri veri tabanını, tasarım, veri veya know-how bilgilerini, yazılım ve fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu eserleri bu anlaşma süresi içinde ve anlaşmanın sona ermesinden itibaren 3(üç) yıl süreyle eş kan ve sihri hısımları dahil başkalarına açıklanmayacak ve bu sözleşmede düzenlenen ifa maksadı dışında bir maksatla kullanmayacağını gayri kabulü rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

FRANCHİSE VEREN tarafından FRANCHİSEE’ açıklanana ve aksi açıkça belirtilmeyen veya kamunun bilgisine sunulmayan tüm bilgi ve belgeler ticari sır olarak kabul olunacaktır. FRANCHİSEE’ in işbu yükümlülüklerinden herhangi birisine aykırı davranışta bulunması halinde FRANCHİSE VEREN sözleşmeyi derhal feshetmeye ve/veya bu aykırılıktan ötürü doğabilecek tüm maddi ve manevi zararların tazminini talep etme hakkına sahiptir.

 

HİZMET TARİFESİ

Madde 18- FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN tarafından düzenlenmiş franchise belgesini FRANCHİSE VEREN tarafından belirlenen ücret tarifesinin aslnı, işyerinin herkesçe görülebilecek bir yerine asacaktır.

 

Madde 19.2- FRANCHİSEE, müşteri ile yapacağı tüm sözleşmede, işin özelliğine göre üst sınırın altında bir ücret için FRANCHİSE VEREN’ den yazılı bir onay almadıkça FRANCHİSE VEREEN’ in belirleyeceği ücret tarifesindeki en üst sınır ücretlerini uygulamakla mükelleftir.

 

19.3- FRANCHİSEE, FRANCHİSEE VEREN’ in yazılı onayı bulunmadan bir müşteri sözleşmesinde üst sınırın altında bir ücret uygulamadığı takdirde, bu işte en üst sınırı uygulamış olarak kabul edilerek, bu iş nedeni ile FRANCHİSE VEREN’ e FRANCHİSE VEREN’ in son teminatında belirlemiş olduğu komisyon ücreti oranı üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

19.4- FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN’ in kendi müşterileri ile akdedeceği sözleşmelerde ücreti dilediği şekilde tespit edeceğini ve FRANCHİSE VEREN’ in herhangi bir iş için tespit ettiği ücrete itirazsız uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

19.5- FRANCHİSEE, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılan faaliyetlere ilişkin günü gününe kusursuz şekilde kayıtlar tutacaktır. Bu tür hesap defteri ve kayıtlar her zaman için FRANCHİSE VEREN’ in denetimine hazır ve açık bulundurulacaktır.

 

Madde 20- FRANCHİSEE, kendi için yapacağı her türlü reklamlardan, standardı, tipi ve içeriği FRANCHİSE VEREN tarafından belirlenen logoyu aynen ve mutlaka kullanacaktır. Basın reklamlarında asgari …. Punto olacaktır. FRANCHİSE VEREN’ in vereceği toplu ilanlara katılmak zorunluluğundadır.

 

TEYMİNAT

Madde 21- FRANCHİSE VEREN, iş bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak gerek gördüğünde FRANCHİSEE’ dan belli miktarda bir teminat isteyebilir. Bu teminat FRANCHİSEE’ nin günlük işlem cirosuna göre belirlenir ve bir günlük ciro miktarını geçemez.

 

YAPTIRIMLAR  (CEZALAR)

Madde 22- FRANCHİSEE işbu sözleşmenin tüm hükümlerine riayet etme zorunda olduğunu ve bu sözleşme maddelerinde mevcut tüm hüküm ve şartlara tam olarak uymayı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. FRANCHİSEE, sözleşmenin herhangi bir hükmünü, şartını, mükellefiyetini ve ihlal eder ya da sözleşmenin haklı feshine sebebiyet verir veyahut haksız şekilde fesih ederse, FRANCHİSE VEREN’ in bu nedenle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk istemde def’aten tazmin edeceğini ve ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ilk talepte FRANCHİSE VEREN’ e nakden ve def’aten  1,500 TL+KDV cezai şartı gayri kabili rücu tediye edeceğini kabul taahhüt beyan eder.

 

TEKLİF VE MÜLKİYET HAKLARI

Madde 23- İŞLEM BANK ’ un ve tüm kopyalarının eser sahipliği, logo, tasarım, ürün marka ve isim hakları tüm hakları FRANCHİSE VEREN’ e aittir. İşbu sözleşme FRANCHİSEE’ ye hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir.

 

İŞLEM BANK ’ un isim, logo veya marka olarak izinsiz olarak çoğaltılması ve kullanılması ve eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturur konularda cezayi işlem uygulanmasına sebep olcaktır.

 

TARAF İLİŞKİSİ

Madde 24- FRANCHİSE  Bu sözleşmedeki hiçbir hükmün taraflar arasında acentelik, ortaklık, vb. ilişki tesis ettiği anlamına gelmediğini taraflar kabul ederler. Taraflar birbirlerinin yükümlülüklerinden ve vecibelerinden sorumlu değillerdir. Taraflar bu sözleşme kapsamında veya haricinde aralarında herhangi bir kar zarar ortaklığı bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler.Tarafların birbirlerinin işyerlerinde herhangi bir mülkiyet ya da hissesi bulunmamaktadır.

 

SÖZLEŞME FESHİ

Madde 25.1- Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra FRANCHİSEE’ ın bu sözleşmeden doğan  yükümlülüklerinden herhangi birisini yerine getirmemesi ve/veya bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda FRANCHİSE VEREN sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

25.2- FRANCHİSEE’ ın bu sözleşmenin konusu iş ile ilgili 3. şahıslara yönelik sebebiyet verdiği zararlardan dolayı FRANCHİSE VEREN’ i hakkında bir dava soruşturma açılması veya itibarının zedelenmesi durumunda FRANCHİSE VEREN sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

25.3- FRANCHİSEE iflas eder, ödemelerini tatil eder, konkordato veya tasfiye yoluna giderse bu sözleşme , FRANCHİSE VEREN tarafından başka bir bildirimde bulunmaksızın feshedebilir.

 

25.4- FRANCHİSEE’ ın Franchise konusu işi meslek ahlakı ilkelerine, kanunlara ve basiretli bir tacirin davranacağı şekilde yürütmemesi halinde FRANCHİSE VEREN sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

25.5- FRANCHİSEE’ ın önceden yazılı izni almadan ticarethanesini taşıması, terk etmesi ya da iş için açık bulundurmaması halinde FRANCHİSE VEREN sözleşmeyi tek taraflı olarak  feshedebilir.

 

25.6- FRANCHİSEE’ ı bu sözleşmeyi imzalamasında 15 gün içerisinde bu sözleşme ve eklerindeki şartlara uygun olarak ticarethane açmaması durumunda FRANCHİSE VEREN sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

25.7- FRANCHİSEE’ ı iş konusuyla ilgili bir işlemi yerine getirmediği (müşterinin faturasının ödenmemesi gibi) tespit edilirse FRANCHİSE VEREN bu sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceği gibi, sözleşmede belirtilen cezai şartı da talep edebilir.

 

Sözleşmenin FRANCHİSEE’ ın kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebeple feshi durumunda, FRANCHİSEE, FRANCHİSE VEREN’ in mahrum kalınacak kar da dahil olmak üzere uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan ile sözleşmede belirtilen cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Sözleşmenin herhangi bir nedenle fashi veya sona ermesi durumunda FRANCHİSEE feshi ve/veya sona ermeyi takip eden 1 hafta içerisinde elinde bulunan FRANCHİSE VEREN’ in bilgisayar programı ile unvanı, logo, işletme adı, markası vesair ticaret isimlerinin yer aldığı antetli kağıtları, makbuzları, tabela, çıkartma yazıları, broşür, katalog, kart ve sair materyalleri FRANCHİSE VEREN’ e iade etmekle yükümlü olacaktır. FRANCHİSEE sözleşmenin feshi ve/veya sona ermesinden itibaren İŞLEM BANK u kesinlikle kullanmayacaktır aksi halde cezayi şartlar uygulanır.

 

DEVREDİLMEZLİK

Madde-26 İşbu sözleşme FRANCHİSEE tarafından hiçbir şekilde başkalarına devir edilemeyeceği gibi FRANCHİSEE bu sözleşme ile yüklendiği hizmet faaliyet ve sorumluluklarını başka bir şahıs ve kuruluşlara yükleyemez, bu sözleşmede belirtilen herhangi bir yetki hak ve çıkarları başkalarına transfer edemez. “İsim hakkı hariç devrettim” şeklinde devir yapamaz. FRANCHİSEE bir hükmi şahıs ile şirket pay ve paydaşlarında meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği derhal FRANCHİSEE VEREN’ e bildirmekle ve onayını almakla yükümlüdür. FRANCHİSE VEREN’ in şirket pay ve paydaşlarında meydana gelebilecek değişikliği onaylamaması halinde sözleşme feshedilir. Ancak ölüm halinde FRANCHİSEE hakkı miras olarak hak sahiplerine devir edilebilir, FRANCHİSE VEREN varis veya kalan hissedarları onaylamaz ise sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilir, taraflar peşinen bu durumu kabul etmişlerdir.

 

TEBLİGAT

Madde 27- Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen posta adresleri, fax numaraları ve elektronik posta adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri 15 gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe bu posta adresi fax numaraları ve elektronik  posta adreslerine gönderilecek yazılı sanki diğer tarafa yapılmış gibi kendisinden beklenen tüm hukuki sonuçları doğuracaktır.

 

CÖZÜM

Sözleşmeden doga bilecek herhangibir anlaşmamazlı öz konusu olması akabinde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetgilidir uygulancak hukuk türk hukuk ve ana yasada gecen madeler uygulancaktır.

 

DİĞER İŞLER

Madde 29- FRANCHİSE VEREN FRANCHİSEE ticarethanesinde İŞLEM BANK ismi, logosu ve markası ile yapılacak başkaca faaliyet konuları tespit etmesi halinde tarafların mutabakatı ile bu faaliyetlerde  işbu sözleşme çerçevesinde değerlendirilecektir. Ancak işbu faaliyetlerin hizmet bedeli yapılacak mutabakatname ile tayin ve tespit olunacaktır.

 

SÖZLEŞME MÜDETİ

Made-30 İŞLEM BANK Genelmüdürlük ile yapılan sözleşme süresi 1 yıl gecerlidir 1 yıl icerisinde yazılı olarak bir talimat verilmedigi süre icerisinde aynı şartlar icerisinde 1 yıl daha uzatılacaktır.

 

Madde 31- İşbu sözleşme..../..../.......tarihinde taraflarca imza edilerek bir nüshası FRANCHİSE VEREN’ de, bir nüshası da FRANCHİSEE kalmak üzere 2 nüsha olarak tanzim ve teati edilmiş olup...../...../....... tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Made 32 İŞLEM BANK işletmeyi yürüden bayi ile sürekli iletişim halinde olacak ve aynızamanda haklı müşteri hattı üzerinden gelen şikayetleri degelendirecek 6 defa şikayet alnması durumunda bayi 3 şahsa devredilecek devir sözleşmesi noter huzurunda gercekleşecek ve İŞLEM BANK genelmüdürlügün uygun gördügü kişiler ile sözleşme sözkonusu olur.

 

 

                                                               İŞLEMBANK GENELMÜDÜRLÜK                               İŞLEMBANK.......BAYİ                                                                                                                                                                              

 

 

 

  -----DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN-----

 

figuration> < / sharedListeners>